Personuppgifter (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda dig, så att din personliga integritet inte kränks i samband med att personuppgifter behandlas. En viktig del av integritetsskyddet är att du får information när dina personuppgifter samlas in och behandlas. Du har rätt att utan kostnad få besked om vilka personuppgifter om dig som Kyrkans Pensionskassa behandlar.

Önskar du denna information? Skicka en skriftlig förfrågan i original till oss på adressen:

Kyrkans pensionskassa
att Personuppgiftsombudet
Box 501
101 30 Stockholm

Glöm inte att underteckna förfrågan.

Om du önskar rättelse av de personuppgifter som vi har om dig skall du kontakta Kundservice på telefon 020-55 45 35.


Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till Kyrkans pensionskassa eller våra samarbetspartners kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL) för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt kollektivavtal, individuella avtal samt lagar och förordningar. Det innebär att personuppgifter om dig som försäkrad och dina förmånstagare kommer att samlas in.

Det kan exempelvis vara uppgifter om:

  • Namn, personnummer och adress
  • Anställningsform, befattning, sysselsättningsgrad, ledigheter, pensionsgrundande lön
  • I vissa situationer även uppgifter om hälsotillstånd

Uppgifterna kommer att hämtas in från din arbetsgivare och dig som registrerad samt från SPAR-registret, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, andra pensionsadministratörer och Skatteverket.

Dina uppgifter kommer att användas i hanteringen av din försäkring, till exempel vid avgiftsberäkning, riskbedömning, pensionsberedning och skadereglering samt för att ta fram statistik och försäkringstekniska analyser.

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss använder vi enbart dessa uppgifter för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd. Uppgifterna kommer enbart att vara tillgängliga för personal, som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sitt arbete. För bedömning av hälsorisker använder sig pensionskassan för närvarande av Sweden Re.

Kyrkans pensionskassa kan komma att arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga inhämtade uppgifter enligt ovan oavsett om ansökan bifalles eller inte i enlighet med gällande lagstiftning, avtal och interna instruktioner.

Personuppgiftsansvarig är Kyrkans pensionskassa.