VD har ordet

”Vi levererar en konkurrenskraftig återbäring och vår finansiella styrka är fortsatt mycket god. Vår investeringsmodell har visat sig robust och klarat av den finansiella turbulensen på ett bra sätt”

Ekonomiska läget

Vi kan nu sammanfatta 2018 med att tillväxten toppande och att världsekonomin är på väg mot en fortsatt positiv, men svagare tillväxt. Vi tror även fortsatt att räntor kommer att vara långsiktigt låga vilket medför att vi inte kan se ett långsiktigt negativt scenario för riskfyllda placeringar. Svenska hushåll har en hög skuldsättning och samtidigt en kort räntebindningstid. Innebörden av detta är att räntehöjningar av Sveriges Riksbank kommer att bita direkt och det behövs sannolikt inte särskilt stora höjningar innan det påverkar hushållens konsumtionsmöjligheter. Av den anledningen tror vi att 2019 blir ett bättre år för riskfyllda placeringar än föregående år. Aktiemarknaderna är inställda på lägre vinstmarginaler och lägre omsättningstillväxt för bolagen. Vår slutsats blir att aktiemarknaderna prissätter en sämre konjunktur men däremot inte en recession, vilket vi inte heller förväntar oss. Utifrån ett scenario med fortsatt låga räntor anser vi att börsen är rimligt värderad.

Dagens extremt låga realränta, som dessutom är negativ i flera länder, medför att den förväntade avkastningen för ränteplaceringar är mycket låg. Även om vi lägger på en kreditspread blir även avkastningen för företagsobligationer låg. Det krävs sannolikt en ganska stor ökning av realräntan för att kapital i någon större utsträckning ska leta sig till ränteplaceringar. Den låga realräntan medför att risken för recession minskar drastiskt. Eftersom flera länder inte har möjlighet till expansiv penningpolitik på grund av svaga statsfinanser talar det för att realräntan kommer att fortsätta ligga på extremt låga nivåer.

En låg realränta medför att företagens kapitalkostnader kommer att fortsätta att vara gynnsamma. Detta är i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen i en sämre konjunkturfas har svårare att höja priser om kostnaderna skulle stiga. En risk värd att notera är att ett bostadsprisfall riskerar att snabbt få negativa effekter på konsumtion och investeringar.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna, dels den ekonomiska tillväxten de närmaste åren, dels ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Kyrkans pensionskassas kapital fortsätter att växa och levererar en konkurrenskraftig återbäring trots årets finansiella turbulens

Under året har kapitalet fortsatt att öka något och uppgår nu till knappt 18 miljarder kronor. Återbäringsräntan i den premiebestämda försäkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 7 procent och har legat stabilt på denna nivå sedan 1 januari år 2016. Trots att den finansiella oron föranledd av rädsla för recession inneburit att börserna fallit mer än 20 procent sedan toppen under sensommaren och är tillbaka till 2016 års nivå har Kyrkans pensionskassa en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 178 procent vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste! Det är fördelaktigt för Kyrkans pensionskassa under rådande låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

Ambitiös hållbarhetsstrategi

Kyrkans pensionskassas hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området. Strategin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av kapitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare. Vi ska eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak samt vapen.

Tankar inför framtiden

Omorganisationen som har genomförts innebär att verksamheten nu är fokuserad gentemot våra två huvudprocesser försäkringsadministration och kapitalförvaltning. Vår nya organisation är väl anpassad och har tagit god höjd för den nya tjänstepensionsreglering som publicerades av finansdepartementet. Det nya förslaget innebär bland annat att ett riskkänsligt kapitalkrav införs och ökade rapporteringskrav. De nya tjänstepensionsreglerna kommer med stor sannolikhet träda i kraft under året och innebär att pensionskassan kommer att omvandlas till ett tjänstepensionsföretag.

Vårt nya försäkringssystem SKAPA ger våra medlemmar ett verktyg som är helt anpassat och integrerat till framtida behov. Vår kundservice har anpassats inför framtida förändringar såsom en ökad digitalisering samt ändrad lagstiftning bland annat i form av den nya dataskyddsförordningen.

De låga räntorna innebär att det sannolikt kommer bli betydligt svårare att uppnå avkastning som i tillräcklig utsträckning matchar pensionskassans åtaganden. Vår starka finansiella ställning ökar förutsättningarna för Kyrkans pensionskassa att klara framtida tuffa kapitalkrav och skapar därmed relativa fördelar gentemot andra tjänstepensionsföretag att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj som ökar våra möjligheter att klara vårt avkastningsmål även i framtiden.

Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 21 januari 2019

/Carl Cederberg,

Verkställande direktör