”Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Marknaden befinner sig i ett lågränteläge och det är därmed svårare än tidigare att hitta avkastning. Det är den verklighet som Kyrkans pensionskassa verkar i och det gör att det kommer att krävas lite mer risk i framtiden för att kunna säkerställa rätt nivå av avkastning.

”I alla våra investeringar är hållbarhet ett honnörsord”, konstaterar Carl Cederberg, VD på Kyrkans pensionskassa.

På en marknad som definieras av låga räntor blir det svårt att hitta hög utdelning på sina investeringar. Om exempelvis bankerna inte ger någon ränta på insatt kapital skapar det en struktur där det blir svårare att räkna på investeringar och svårare att få avkastning eftersom det är färre aktörer som vill ge ränta på insatt kapital. Kapitalet blir även mer flyktigt och söker sig till illikvida tillgångar som exempelvis onoterade aktier, infrastruktur och fastigheter.

– Det är en svår situation just nu och det finns flera osäkra faktorer, konstaterar Carl Cederberg, VD på Kyrkans pensionskassa, och exemplifierar med Trump, Putin och Brexit.

– Den finansiella världskartan är lite osäkrare nu än tidigare. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända, men vi vet att någonting kommer att hända. De stora omvärldsförändringarna kommer att påverka även oss.

Stark finansiell ställning

Kyrkans pensionskassa är väldigt välkapitaliserat och har en stark finansiell ställning, vilket självklart är bra i en osäker omvärld.

– Det öppnar för större möjligheter för oss att hitta lösningar än för andra pensionskassor som inte har samma balansräkning. Det är lättare att spela poker om du har en stark hand från början, så att säga. Vår möjlighet att diversifiera är bättre, säger Carl Cederberg.

En annan fördel i en osäker omvärld är Kyrkans pensionskassas slimmade och kostnadseffektiva förvaltning, som hela tiden har den etiska kompassen som förtecken.

– Det räcker egentligen att säga, att vi förvaltar andra människors pengar för att inse att vi måste göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar, konstaterar Carl Cederberg.

Nya investeingar

Det faktum att det är svårare nu än tidigare att hitta rätt avkastning gör att Kyrkans pensionskassa kommer att öka risken något.

– På en sådan lågräntemarknad tvingas du att ta kvalificerade risker för att nå den avkastning som vi måste för att klara våra pensionsåtaganden. Det blir sannolikt så att vi tittar på alternativa placeringar, det kan vara exempelvis onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur. Vi kan söka oss till illikvida tillgångar eftersom vi har en stark och robust finansiell ställning. Illikvida tillgångar är inte lika snabba att realisera och innebär att vi binder kapitalet, till skillnad från om vi investerar i tillgångar som handlas på en börs, förklarar Carl.

Under året har en del placeringar avyttrats och några har tillkommit. De två mest signifikanta investeringarna är SPP Fastigheter och Thule Real Estate Fund.

– Båda dessa investeringar passar vår strategi eftersom de har en effektiv förvaltning och stämmer överens med vår hållbara och etiska kompass. I alla våra investeringar är hållbarhet ett honnörsord, konstaterar Carl.

 

Våra nya investeringar

SPP Fastigheter

Placeringen erbjuder en diversifierad portfölj bestående av kontorsfastigheter, samhällsfastigheter, handelsfastigheter, hotell och bostadsfastigheter med en geografisk spridning. Grundläggande investeringsfilosofi är en diversifierad portfölj inom segment och regioner med hyresgäst- och kontraktsstrukturer som bedöms vara attraktiva. Fastigheterna ska vara i goda lägen med en attraktiv layout och ha en långsiktig investeringshorisont. Stabil avkastning är en viktig faktor och målsättningen är att sätta samman en portfölj som ger en god stabilitet även i sämre konjunkturer.

Thule Real Estate Fund

Fonden ger omedelbar exponering mot Skandias fastighetsportfölj som innefattar cirka 117 högkvalitativa fastigheter med fokus på Sveriges största städer. Marknadsvärdet uppgår till cirka 45 miljarder kronor, vilket gör fonden till ett av Sveriges fem största fastighetsbolag. Det är en balanserad portfölj som kombinerar kontorsfastigheter, köpcentra och bostadsfastigheter. Förvaltning och ägande är långsiktigt och målsättningen är en stabil avkastning med rimligt risktagande. Värdeskapandet sker genom projektutveckling, med styrkeposition i viktiga tillväxtregioner (Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen).