Vår kapitalförvaltning i siffror

Här kan du läsa om vår avkastning och solvens vid det senaste årsskiftet.

Bland finansiella rapporter hittar du vår Delårsrapport 2017.

Avkastning

Hur stor avkastningen på dina pensionspengar blir beror på i vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Läs mer om vår strategi för placeringar här.

Totalavkastning

Totalavkastningen är ett mått som beskriver summan av värdeförändring och direktavkastning (till exempel aktieutdelning och ränteutbetalningar) på pensionskassans tillgångar. Kyrkans pensionskassas totalavkastning januari – juni 2017 var 4,9 %. Den genomsnittliga totalavkastningen för övriga pensionsförvaltare var 3,6 %.

(Källa: Svensk Försäkrings branschstatistik).

Tabellen nedan visar hur 100 kr har förräntats sedan pensionskassan startade och fram till och med 2016.

 

I tabellen nedan ser du Kyrkans pensionskassas tillgångsfördelning och avkastning.


Solvens

Solvensgraden är det viktigaste måttet på finansiell styrka hos en pensionsförvaltare. Solvensgraden visar marknadsvärdet av pensionskassans tillgångar i förhållande till värdet av totalt garanterade pensioner.

Pensionskassans solvens uppgick till 179 % (157 %) vid periodens utgång. Under de senaste fem åren har solvensgraden varierat mellan 141 % och 179 %. En hög solvensgrad innebär att pensionskassan har en bra buffert.

 

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på förhållandet mellan marknadsvärdet av Kyrkans pensionskassas tillgångar och det sammanlagda värdet av våra åtaganden. En kollektiv konsolideringsnivå över 100 % visar att värdet på samlande fördelningsbara tillgångar är högre än värdet av samtliga åtagande (både garanterade och fördelad återbäring).

Den samlade kollektiva konsolideringsnivån var den 30 juni 2017 140 % (133).


Förvaltat kapital

Pensionskassans förvaltade kapital uppgick till 17 176 miljoner kronor den 30 juni 2017.