Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2017