Nyanställd

För nyanställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer ska ni som arbetsgivare rapportera viktiga händelser till Kyrkans pensionskassa som påverkar den tjänstepension som den anställde har rätt till.

Här nedan hittar du det som är viktigt för er att rapportera och hur rapporteringen ska ske för respektive del av tjänstepensionen.

Du hittar mer information som årsrapporteringen här

Avgiftsbestämd tjänstepension

Från månaden efter fyllda 21 år ska nyanställda rapporteras till oss i samband med den årliga rapporteringen. Det innebär att ingen särskild rapportering ska göras i samband med anställning.

Förmånsbestämd tjänstepension

För att omfattas av förmånsbestämd tjänstepension ska utbetald lön för året överstiga 7,5 inkomstbasbelopp (för år 2016, 444 750 kronor).

Det kan innebära att nyanställd inte får rätt till den förmånen förrän året efter den anställdes. För att vi då ska kunna beräkna förmånsbestämd tjänstepension behöver vi ha information om den lön som ni kom överens om vid anställningen.

I slutet av februari skickar vi brev till er med uppmaning om att ni ska registrera överenskommen lön för de anställda som berörs i vårt IT-system PAUS.

Se exempel här:

  • Nyanställd från 2015-08-01 med inrapporterad lön 225 000 kronor.

Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön i januari 2016 till pensionskassan. Den anställde saknar rätt till förmånsbestämd tjänstepension på grund av utbetald lön understiger 7,5 inkomstbasbelopp.

  • Ny lön rapporteras för år 2016 med 540 000 kronor.    

Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön i januari 2017 till pensionskassan. Den anställde uppfyller kravet för att få en förmånsbestämd tjänstepension eftersom utbetald lön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

  • Pensionskassan skickar ut brev om begäran av överenskommen lön till arbetsgivaren.

Månadsskiftet februari/mars skickas brev till arbetstgivaren om uppmaning att registrera ök-lön i PAUS. Arbetsgivaren registrerar då den lön som den anställde hade vid anställningens början, 2015-08-01.

Prognos över kostnad

Inför en nyanställning kan ni som arbetsgivare beställa en prognos av förmånsbestämd tjänstepension för att få en uppskattning om vilken premie som kommer att faktureras till er.

Information till nyanställda

Kyrkans pensionskassa skickar ett  välkomsbrev med försäkringsbevis till nyanställda som är äldre än 21 år. Utskicket görs efter att den årliga rapporteringen tagits emot och har bearbetats av oss. 

Efterlevandepension

Om en nyanställd avlider innan ni hunnit rapportera anställningar till oss är det viktigt att ni kontaktar vår kundservice. Du hittar kontaktuppgifter här.