Nyanställd

För nyanställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer ska du som arbetsgivare rapportera in viktiga händelser som påverkar tjänstepensionen till Kyrkans pensionskassa.

På den här sidan hittar du det som är viktigt att veta om rapporteringen av nyanställda och vad du ska tänka på när det gäller tjänstepensionens olika delar.


Avgiftsbestämd tjänstepension

Ingen rapportering görs i samband med nyanställningen, men från månaden efter att den anställde fyllt 21 år ska hans eller hennes inkomst rapporteras in i samband med årsrapporteringen.


Förmånsbestämd tjänstepension

För att en anställd ska omfattas av förmånsbestämd tjänstepension ska den utbetalda lönen för året överstiga 7,5 inkomstbasbelopp. Det kan innebära att en nyanställd inte får rätt till den förmånen förrän året efter att han eller hon anställdes.
För att kunna beräkna den förmånsbestämda tjänstepensionen behöver vi ha information om den lön som ni kom överens om vid anställningens början. I slutet av februari skickar vi därför ut brev med uppmaning om att registrera överenskommen lön i SKAPA.

Se exempel här:

 • Nyanställd från 2015-08-01 med inrapporterad lön 225 000 kronor.
  Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön till Kyrkans pensionskassa i januari 2016. Den anställde saknar rätt till förmånsbestämd tjänstepension eftersom den utbetalda lönen understiger
  7,5 inkomstbasbelopp.
 • Ny lön rapporteras för år 2016 med 540 000 kronor.
  Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön till Kyrkans pensionskassa i januari 2017. Den anställde uppfyller kravet för att få en förmånsbestämd tjänstepension eftersom utbetald lön överstiger
  7,5 inkomstbasbelopp.
 • Pensionskassan skickar ut brev om begäran av överenskommen lön.
  Månadsskiftet februari/mars skickas brev till arbetsgivaren med en uppmaning att registrera överenskommen lön i SKAPA. Arbetsgivaren registrerar då den lön som den anställde hade vid anställningens början,
  2015-08-01.

Prognos över kostnad

Inför en nyanställning kan du som arbetsgivare beställa en prognos för förmånsbestämd tjänstepension. Den ger dig en uppfattning om vilken premie Kyrkans pensionskassa kommer att fakturera för den anställde.


Information till nyanställda

Kyrkans pensionskassa skickar ett välkomstbrev med försäkringsbevis till nyanställda som är äldre än 21 år. Utskicket görs efter att den årliga rapporteringen tagits emot och bearbetats av oss.


Efterlevandepension

Om en nyanställd avlider innan du hunnit rapportera anställningen till oss är det viktigt att kontakta Kyrkans pensionskassas Kundservice.